top of page
PRIVACYBELEID

BEDRIJFSGEGEVENS

Sophia van der Putten

Prinsengracht 981

1017KM Amsterdam

sophiavdputten@gmail.com

 

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Doordat u gebruik maakt van mijn diensten en omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt verwerk ik uw gegevens.

 

OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Uw lesbezoeken

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact.

MET WELK DOEL WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

 • Om uw te kunnen bellen of mailen indien nodig.

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • Om goederen en diensten bij uw af te leveren.

 • Verzenden van de nieuwsbrief

 • Gegevens van Google Analytics op www.sophiavanderputten.com. Deze gegevens zijn anoniem en worden gebruikt om mijn website te optimaliseren zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, de statistieken of de duur van een website bezoek.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

 

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ik verkoop uw persoonsgegevens niet aan derden. Ik zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld aan de belastingdienst of boekhouder.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Op mijn website gebruik ik functionele, analytische en tracking cookies. De informatie wordt via cookies geregistreerd, is anoniem en niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Dit is een gebruikelijke manier van werken die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij, Sophia van der Putten, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sophiavdputten@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE BEVEILIG IK UW PEROONSGEGEVENS?

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sophiavdputten@gmail.com

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Sophia van der Putten. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Sophia van der Putten, hierna te noemen de docent, gevestigd in Amsterdam en de afnemer van de les/workshop, hierna te noemen leerling.

 • Leerlingen dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de docent en de aanwijzingen en regels van de eigenaren van desbetreffende leslocatie;

 • De docent is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, uit de leslocatie te (laten) verwijderen. De docent is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de leslocatie verwijderd zijn, de toegang tot de leslocatie te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld;

 • De docent heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de les en leslocatie te weigeren.

 

2. INSCHRIJVEN EN AANMELDEN

 • Voor het moment van inschrijving voor een danscursus dient u zich op de hoogte te stellen van de soort les/workshop, lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van aanvang en de contributie. Daarnaast geeft u ook toestemming om e-mails van de docent te ontvangen;

 • De docent mag u op de hoogte houden over de diverse dansavonden en uitjes via telefoon, e-mail en WhatsApp;

 • Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt u voor een bepaalde periode leerling van de docent;

 • Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

 • Inschrijving kan zowel schriftelijk middels het inschrijfformulier als via de website geschieden;

 • De docent heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les of workshop;

 • Een inschrijving is pas definitief na een bevestiging van de docent. Iedere cursist is verplicht zich via de website aan te melden voor de les of workshop. 

 • Het kan voorkomen, dat de door u gekozen les of workshop reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De docent zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de docent kunt annuleren.

 

3. LESSEN EN WORKSHOPS

 • De docent mag de les of workshop annuleren, lesdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig leerlingen of langdurige ziekte. In geval van annulering door de docent voor aanvang van de les of workshop wordt de betaling stopgezet. Als annulering door de docent tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen;

 • Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op de website van de docent. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie. De docent streeft ernaar altijd een locatie te vinden zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie;

 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent of een medewerker wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast en/of uitgesteld. U wordt hierover via een mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld;

 • In het uitzonderlijke geval dat door onvoorziene en opgelegde maatregelen van de overheid en/of door extreme weersomstandigheden de docent een dansles(sen) niet kan laten doorgaan, zal geen terugbetaling van de contributie voor de niet genoten dansles(sen) plaatsvinden. De docent zal haar uiterste best doen deze dansles(sen) binnen hetzelfde dansseizoen op te schuiven, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend;

 • De docent is niet aansprakelijk wanneer de cursus geannuleerd wordt als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, pandemieën, aanslagen of overmacht;

 • Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle lessen en workshops uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de leerling en/of assistent. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) leerling en/of (voormalig) assistent niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband buiten de les aan te wenden of te laten wenden en/of binnen de leslocatie klanten te werven voor gerelateerde activiteiten. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) leerling en/of assistent aan de docent zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van 1000 (zegge: éénduizend) euro per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de docent om verdere schade te vorderen.

4. CONTRIBUTIE EN BETALINGSVOORWAARDEN

 • Voor elke les, workshop, activiteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekend;

 • De vermelde prijzen voor de lessen, workshops, activiteiten en producten zijn in euro’s;

 • De docent bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de lessen, workshops, activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren;

 • U kunt geen recht ontlenen aan in het verleden betaalde prijzen;

 • U kunt geen recht ontlenen aan eventuele (kortings-)acties uit het verleden;

 • Met uw inschrijving/aanmelding verplicht u zich de volledige contributie behorend bij de gekozen les, workshop of activiteit te betalen;

 • U betaalt de contributie ofwel per bankoverschrijving ofwel ter plaatse contant aan het begin van uw eerste les/de workshop;

 • Alle betalingen dienen tenzij anders is overeengekomen binnen te zijn op de vooraf aangegeven termijn. Indien na een schriftelijke herinnering de betaling niet is voldaan geldt een boete van €5,- voor iedere dag dat de betaling later wordt ontvangen, gerekend vanaf de dag van de herinnering;

 • Als de docent kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door uw toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend;

 • De docent kan gebruik maken van de mobiele applicatie ‘ Tikkie ‘ bij achterstallige betalingen als herinnering.

5. AFMELDING

 • Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de docent te melden;

 • Afmelden is vrijblijvend mogelijk tot 12 uur voor aanvang van de les of cursus. 

 • Bij afmelding – om welke reden ook – na 12 uur voor aanvang van de les of workshop bent u verplicht de volledige contributie voor de les of workshop, waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen;

 • Er vindt in geen geval restitutie van de contributie of tussentijdse beëindiging van de betaling plaats. Ook niet bij verhuizing, uiteengaan van partners, langdurige ziekte, ongeval, privé- of werkomstandigheden etc. Het is ook niet mogelijk de inschrijving voor een les of workshop om te zetten naar privélessen of anderszins. Tenzij aangeboden en schriftelijk overeengekomen met de docent.

6.  BEËINDIGING EN INSCHRIJVING

 • Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les, waarvoor u zich heeft ingeschreven;

 • U kunt daarna opnieuw de keuze maken u in te schrijven voor een cursus;

 • Uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd, ook niet als u daartoe een mondeling verzoek heeft gedaan;

 • De docent behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:

  • zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van de docent of de desbetreffende leslocatie ernstig en/of herhaaldelijk schendt;

  • zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers van de desbetreffende leslocatie;

  • zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de docent, de desbetreffende leslocatie, medewerkers of leerlingen;

  • met een schriftelijke waarschuwing vooraf indien u de contributie niet binnen 30 dagen heeft voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee.

 • Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van de contributie of stopzetting van de betalingsopdracht.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 • De docent en de desbetreffende leslocaties zijn niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en rondom de leslocatie;

 • U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een les, workshop en/of activiteit;

 • Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan een les, workshop of activiteit;

 • Bezoek aan de les en leslocatie is geheel op eigen risico. De docent en de leslocatie zijn in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de leslocatie;

 • Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de docent, de leslocatie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de leslocatie ten gevolge van uw handelen of nalaten;

 • Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

 

8. GELDENDE HUISREGELS

Er gelden bij de leslocaties en in de lessen, workshops en activiteiten van de docent huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden. Een beknopt overzicht van huisregels kunt u ook vinden bij de ingang van de dansstudio of op de site van de leslocatie.

       Algemeen

 • De docent heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de leslocatie te weigeren;

 • Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de leslocatie te houden aan de huisregels van de leslocatie evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de docent en/of de medewerkers op te volgen;

 • U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.

      

       Introducés en bezoekers

 • Het is niet toegestaan zonder overleg introducés, bezoekers en/of huisdieren mee te nemen naar uw les/workshop of één van de andere lessen/workshops;

 • Introducés kunnen deelnemen aan een proefles nadat zij schriftelijk contact hebben gehad met de docent ofwel nadat zij zich succesvol hebben aangemeld via het lesrooster op de website;

 • De docent behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten in een les, workshop of activiteit uit te nodigen.

      

       Kleding, schoenen en hygiëne

 • U bent vrij in uw kledingkeuze. De docent adviseert u kleding aan te doen, waarin u zich makkelijk kunt bewegen;

 • De docent adviseert u waardevolle spullen uit uw jas en/of tas te halen indien u deze ophangt in de garderobe / op het garderobe rek. De docent en de leslocatie zijn niet aansprakelijk voor uw eigendommen;

 • U dient uw schoenen voor het betreden van de dansstudio uit te doen ofwel om te wisselen voor droge en schone (dans)schoenen. Het is niet toegestaan op uw schoenen van buiten op de vloer van de dansstudio te dansen. Deze regel geldt ook als u met de auto bent gekomen en/of voor de deur bent afgezet;

 • Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medeleerlingen.

     

       Mobiele telefoon

 • U dient uw mobiele telefoon bij binnenkomst in de leslocatie op stil te zetten en ook tijdens de lessen en pauzes op stil te houden. Als u vanwege uw werk- of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de docent kenbaar te maken.

     

       Consumpties

 • Tenzij anders aangegeven is het toegestaan om waterflesjes te vullen bij de toiletten van de leslocatie  en mee de dansstudio in te nemen;

 • Tijdens de danslessen is het consumeren van kauwgom in verband met uw eigen veiligheid niet toegestaan.

      

       Roken

 • Er geldt op alle leslocaties een rookverbod;

 • Rokers dienen hun sigaretten buiten te doven en in een geschikte afvalbak buiten de leslocatie te deponeren;

 • Als de voordeur is gesloten, te weten tijdens de lessen, dansavonden en activiteiten, verzoeken wij u niet naar buiten te gaan om te roken. 

      

       Foto- en filmopnamen

 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de docent of de medewerkers van de leslocatie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken;

 • U geeft de docent en medewerkers toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden en ter illustratie in projectplannen en subsidieaanvragen. U kunt ter plekke aan de docent, medewerkers of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden, of als uw foto’s niet op de website of social media pagina's van de docent, partnerorganisatie Dance Connects of leslocaties mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt;

 • De (door de fotograaf) in de les/cursus gemaakte foto’s, van de les/cursus ontvangen foto’s en foto’s, die op de website of social media pagina's van de docent, partnerorganisatie Dance Connects of leslocaties staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de docent.

9. TOEPASSING

 • Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de docent;

 • De docent is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;

 • De docent is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de docent. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;

 • Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan;

 • Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is enkel Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page